Program

Odgojno-obrazovni rad temeljimo na humanističko-razvojnoj koncepciji koja podržava cjeloviti pristup razvoju djeteta,uvažavajući u radu:

 

*    ideju humanizma,

*    prava i potrebe djeteta,

*    demokratska načela,

*    spoznaje o osobitostima i zakonitostima razvoja djece predškolske

      dobi,

*    dijete kao vrijednost po sebi sa svim njegovim osobitostima,

*     individualni pristup.

 

Kao odgojno-obrazovni cilj prepoznajemo podršku maksimalnom razvoju djetetovih potencijala. Planiranju i realizaciji navedenih ciljeva odgojno-obrazovnog rada pristupamo osmišljavanjem poticajnog okruženja u kojem svako dijete pronalazi razvojni izazov za sebe. Svakodnevno promišljamo i propitujemo vlastitu odgojno-obrazovnu praksu,otvoreni smo za promjene i uvođenje suvremenih pristupa u radu s djecom. Kvalitetu rada mjerimo zadovoljstvom djece i roditelja. Posebno nam je važna suradnja s roditeljima koje smatramo partnerima. Ovakav rad predstavlja oživotvorenje Programskog usmjerenja odgoja i obrazovanja predškolske djece kao osnovnog programskog dokumenta u području ranog odgoja i obrazovanja. Radi se, naime, o pokušaju trajnog istraživanja odgojno-obrazovnog procesa u cilju njegovog usklađivanja sa stvarnom prirodom djeteta, a također i suvremenim znanstvenim spoznajama o djetetovom razvoju, učenju i potrebama. Raspored i uređenje prostora u vrtiću i odgojnoj grupi iznimno su važni, jer nose određenu poruku koju je dijete sposobno ne samo razumjeti, nego se sukladno tome i ponašati, stoga u njemu postoji obilje raznovrsnih poticaja za igru djece, mnoštvo materijala za manipuliranje, istraživanje, isprobavanje, ali i provođenje "ozbiljnih" aktivnosti kao što su eksperimentiranje, čitanje, pisanje i sl. Dijete , naime,  uči u aktivnoj interakciji s fizičkim i socijalnim okruženjem, raspravljajući s drugom djecom i odraslima. Ono uči - čineći, pri čemu učenje nije prijenos znanja, nego aktivna sukonstrukcija. Odgojitelj je na tom putu pomagač i senzibilni voditelj.

Odgojno - obrazovni rad s djecom temeljimo na razvoju. Kao razvoj razumijemo slijed promjena  u osobinama, sposobnostima i ponašanju djeteta uslijed kojih se ono mijenja te postaje sve veće, spretnije, sposobnije, društvenije, prilagodljivije.

Važno je da dijete u dječjem vrtiću ima mogućnost za uspješno uspostavljanje i proširivanje emocionalnih i socijalnih veza, kvalitetnijeg odnosa s odraslima i djecom u neposrednoj poticajnoj okolini. U takvim uvjetima dijete može razvijati različite vrste djelatnosti:

 

  • ŽIVOTNO – PRAKTIČNE I RADNE AKTIVNOSTI

 

- obuhvaćaju održavanje osobne higijene, razvijanje samostalnosti djeteta u jelu, u kontroli fizioloških potreba, obuhvaćaju i različite kućne poslove, izrada različitih predmeta i igračaka

  

  • RAZNOVRSNE IGRE

 

-funkcionalne igre, simboličke igre, igre dramatizacije, konstruktivne igre i igre građenja, igre s pravilima, narodne igre, pokretne igre, didaktičke igre

 

  • DRUŠTVENE I DRUŠTVENO – ZABAVNE AKTIVNOSTI

 

-obuhvaćaju zabave, svečanosti, šetnje, priredbe (npr. proslave rođendana, radionice, predstave u vrtiću koje su djeca pripremila i sl.)

  

  • UMJETNIČKE AKTIVNOSTI

 

-promatranje, slušanje i interpretacija umjetničkih tvorevina za djecu – slikovnica; likovnih, književnih, glazbenih, scenskih, filmskih i drugih djela (npr. promatranje i prepričavanje slikovnice, priče, slušanje glazbenih priča i dr.)

 

  • RAZNOVRSNO IZRAŽAVANJE I STVARANJE DJETETA

 

-pjevanje, sviranje rukama i različitim udaraljkama, crtanje, šaranje, slikanje, modeliranje, građenje i konstruiranje, govorno izražavanje, scensko izražavanje, plesanje i dr.

  

  • ISTRAŽIVAČKO – SPOZNAJNE AKTIVNOSTI

 

-obuhvaćaju sposobnosti uočavanja veza i odnosa među stvarima i pojavama, sposobnosti spoznavanja vanjskog svijeta, sposobnost uočavanja veza i odnosa među stvarima i pojavama, sposobnost rješavanja problema, promatranje nekoga ili nečega

 

  • SPECIFIČNE AKTIVNOSTI S KRETANJEM

 

-tjelesno vježbanje, obuhvaća razvoj psihomotornih sposobnosti: ravnoteže, koordinacije, snage, brzine, gipkosti, preciznosti, izdržljivosti u pokretima...